Användarvillkor

Vi tackar dig för att ha besökt vår Webbplats. Tillgången till och användningen av denna Webbplats är underkastade användarvillkoren nedan. Användarkontraktet innefattar den juridiska informationen angående besök och användning av denna Webbplats, ett uttalande angående intellektuell egendomsrätt och en hänvisning till reglerna angående skydd av privatlivet.

Du ombeds att läsa detta användarkontrakt noggrant innan du besöker eller använder Webbplatsen på något sätt.

Varje annan form av besök och/eller användning av denna Webbplats innebär fullständigt accepterande av dessa användarvillkor. Om du har problem att läsa dessa villkor och om du inte accepterar deras innehåll så rekommenderar DNX Network SARL att du inte besöker eller använder Webbplatsen vidare.

 1. juridisk information angående DNX Network SARL

  Denna Webbplats är publicerad online och ansvarig för sidan är DNX Network SARL, vars adress och andra uppgifter står angivna nedan:
  Huvudkontor (adress): 42 Rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg, Luxembourg
  Allmän e-postadress: support@dnxnetwork.lu
  Telefonnummer: +352 2786 20 29
  Faxnummer: +352 2700 2801
  Momsnummer: LU 23052515

 2. Kontraktets omfattning

  DNX Network SARL ämnar underlätta användningen och betalningen av webbkameratjänster, hädanefter kallade Innehållstjänster, som tillhandahålls av tredje person, hädanefter kallade "Webcamer(s)"

  DNX Network SARL ger dig tillgång till Webcamerns Innehållstjänster och ger dig möjlighet att betala för Innehållstjänster genom sina tekniska plattformar, hädanefter kallade Supporttjänst.

  Avgiften som du betalar inkluderar användningen av Innehållstjänsten och Supporttjänsten. DNX Network SARL överför avgiften för Innehållstjänsten till Webcamern för att ha ställt Innehållstjänsten till ditt förfogande och erhåller avgiften för Supporttjänsten för egen räkning för att ha tillhandahållit Supporttjänsten för dig. För att underlätta för dig så kan DNX Network SARL använda betalningsmöjligheter som erbjuds av tredje person för dina betalningstransaktioner, såsom telefonoperatörer, kreditkortsinstitut eller organisationer som erbjuder elektronisk betalning.

 3. Avgifter och ersättning

  DNX Network SARL garanterar dig obegränsad tillgång till ditt konto. Det är endast möjligt att köpa Webcamerns Innehållstjänster i den mån krediterna på användarens konto tillåter detta. Dessa krediter kan erhållas genom att användaren genomför en betalning så som anges på hemsidan, genom att köpa kreditpaket.

  Användare kommer bara kunna använda dessa krediter hos DNX Network SARL. Dessa krediter kan inte överlämnas till tredje person eller användas på annat sätt, till exempel genom köp av tjänster eller varor från andra parter.

  Du kan välja autopack. Genom att bekräfta detta val så ger du DNX Network SARL tillstånd att förnya ditt senaste paketköp när du håller på att använda en Webcamers innehållstjänster. Ditt konto kommer alltså fyllas på automatiskt. Du kan inaktivera detta val när som helst genom att logga in på "Mitt konto".

  Om ingen ny kredit tillförs till kontot under 3 månaders tid så tillämpar DNX Network SARL en månatlig kostnad på 10 krediter från och med den fjärde månaden för att hålla kontot aktivt. Från och med att kontot innehar ett saldo på 0 krediter så tillämpas inte denna betalning längre.

  DNX Network SARL förbehåller sig rätten att ändra tjänsterna och priserna som publiceras på dess Webbplats när som helst och följaktligen att ändra, uppdatera eller komplettera villkoren i detta användarkontrakt. Det är upp till dig att regelbundet kontrollera detta användarkontrakt. Om du fortsätter att använda Webbplatsen när förändringarna har trätt i kraft, så erkänner och accepterar du förändringarna.

  I övrigt så tar DNX Network SARL inte på sig något ansvar för möjligtvis skadliga resultat av ändringar av Webbplatsen eller av dess användarkontrakt.

 4. Begränsningar i ansvar

  DNX Network SARL gör alla kommersiellt rimliga ansträngningar för att dess tjänster ska vara tillgängliga utan avbrott och för att göra Webbplatsen säker med alla kommersiellt rimliga medel. DNX Network SARL gör allt för att begränsa olägenheter som orsakats av tekniska problem.

  Hursomhelst så kan DNX Network SARL inte utesluta möjligheten att skadliga tekniska handlingar eller icke-auktoriserade intrång sker eller att virus introduceras. Därför kan DNX Network SARL inte garantera att tillgången till Supporttjänsten inte avbryts eller att något annat hinder uppstår. Följaktligen så kan DNX Network SARL inte hållas ansvarig för de fel, funktionella störningar, missöden eller problem som kan uppstå som en följd av användning av Supporttjänsten.

  Dessutom ger du DNX Network SARL rätten att avbryta tillgången till sin Supporttjänst, utan förvarning, att spåra och att stoppa alla fall av bedrägeri eller eventuellt missbruk samt att rätta till tekniska, funktionella och driftsliga problem. Dessa avbrott är nödvändiga för förändring eller förbättring av Supporttjänsten och för säkerställande av ett regelbundet tekniskt underhåll av tjänsten. DNX Network SARL avsäger sig ansvar för alla förluster som du kan drabbas av på grund av sådana avbrott.

  Inget ansvar för tekniska skador

  DNX Network SARL kan inte hållas ansvarig för någon förlust eller skada som du kan drabbas av efter användning av Innehållstjänsten som underlättats av den mellanhand som denna Supporttjänst utgör. Du erkänner och accepterar dessutom att nedladdningen av data under vilken annan användningsform som helst av denna Webbplats är för din egen räkning, utgör din egen fara, och sker på egen risk. Du är själv ansvarig för varje eventuell skada som ditt datasystem kan drabbas av eller för den dataförlust som kan resultera av nedladdning av data.

  Inget ansvar för tredje persons hyperlänkar

  Hemsidor som tillhör, kontrolleras eller används helt eller delvis av tredje person kan erbjuda länkar till denna Webbplats. DNX Network SARL har inte kontrollerat innehållet på dessa Webbplatser och har inget som helst inflytande eller makt över innehållet eller över andra egenskaper hos dessa Webbplatser.

 5. Tekniska krav

  Användningen av Innehållstjänsten som tillhandahålls av Webcamern kan vara underkastat vissa tekniska krav. De format i vilka Innehållstjänsten tillhandahålls, liksom video- och ljudspelare samt den typ av internetuppkoppling som krävs står angivet på Webbplatsen. Om du inte kan möta dessa tekniska krav är det möjligt att du inte kommer kunna använda Innehållstjänsten. I övrigt så är det möjligt att du inte kommer kunna använda Innehållstjänsten på grund av tekniska skyddsåtgärder i din dator.

 6. Användarens åtaganden

  Du måste vara minst 18 år gammal eller, om gällande lag säger att du måste vara äldre för att med laglig rätt använda Innehållstjänsten, så måste du ha minst den ålder som denna lag stipulerar.

  Oberoende av andra användarvillkor så åtar du dig i egenskap av användare mer specifikt att:

  • - använda Webbplatsen i god tro på ett förnuftigt vis och inte i strid med dessa användarvillkor
  • - inte använda någon anordning, programvara eller tillvägagångssätt för att påverka eller försöka påverka den goda driften av denna Webbplats. Du åtar dig i övrigt att inte genomföra någon handling som belastar infrastrukturen på denna Webbplats orimligt mycket (och som riskerar att orsaka en tillfällig eller permanent otillgänglighet), samt att inte förringa dess innehåll.
  • - inte använda denna Webbplats till olagliga syften eller med mål att skada DNX Network SARLs rykte eller någon annan tredje persons rykte.
  • - inte länka denna Webbplats till andra Webbplatser utan att först ha erhållit DNX Network SARLs skriftliga och uttryckliga medgivande.

  Om DNX Network SARL upptäcker eller har rimliga misstankar om att du bryter mot en av de ovan nämnda villkoren [punkt a) till d)] eller andra villkor som följer av dessa användarvillkor så förbehåller sig DNX Network SARL rätten att helt eller delvis förvägra dig tillgång till sin Webbplats.

 7. Rättigheter till intellektuell egendom

  Du erkänner och accepterar att innehållet på DNX Network SARLs Webbplats, inklusive, utan att begränsa sig till, texten, bilderna, illustrationerna, beskrivna teknologier, logotyper, ikoner och programvara, är skyddat i alla former, på alla underlag, och alla teknologier av rätten till intellektuell och/eller industriell egendom, detta inkluderar, utan att begränsa sig till, upphovsrätt, kommersiella märken, rättigheter gällande databaser, kommersiella beteckningar, domännamn, kunskap, modeller, logotyper och teckningar. DNX Network SARL förbehåller sig all rätt över dessa delar.

  Användningen av denna Webbplats ger dig inga rättigheter över dess innehåll. Du kan inte ändra, anpassa, publicera, sprida eller utnyttja någon del av denna Webbplats på något vis, helt eller delvis. Du får inte skapa eller upprätta en länk till denna Webbplats på en annan Webbplats som ägs av dig, din arbetsgivare eller tredje person, eller som upprätthålls eller används av dig, din arbetsgivare eller tredje person, utan att först ha erhållit ett uttryckligt skriftligt medgivande från DNX Network SARL.

  Du erhåller inga rättigheter över nedladdat innehåll. Varje förändring, anpassning, publicering och spridning av nedladdat innehåll till varje syfte förutom din personliga och icke-kommersiella användning är strängt förbjuden om du inte först har erhållit DNX Network SARLs skrifliga och uttryckliga medgivande.

 8. Skydd av privatlivet och personliga data

  DNX Network SARL vidtar alla medel för att skydda de personliga data som du överlämnar till dem. Du finner en länk till våra regler angående integritetsskydd här.

  By accepting the terms and conditions, you also authorize us for an unlimited time to keep on file the last four digits of your registered card number for future payments and to charge all balances accrued on the subscriptions and related services as explained above with the information saved (in agreement with the cancellation and refund policy included in the T&C). Furthermore you are aware that if any of terms above and this consent agreement is changed, we will contact you to inform you of the change(s). As consequence it is your responsibility to ensure that the contact details you provide are correct and to communicate us at the address mentioned in the footer the most current information. You can withdraw this consent anytime by simply contacting us via the contact form.

 9. Spara kommunikationsinformation

  Om du väljer att använda diskussionsrummet eller andra möjligheter till interaktiv kommunikation, så accepterar du att denna information lagras. DNX Network SARL kommer spara denna information efter behov, vilket tillåts av lagen, för att kunna lösa rättstvister, erbjuda hjälp och leta efter problem. DNX Network SARL kommer inte att dela med sig av denna information till tredje person förutom som svar på en bekräftad förfrågan från ordningsmyndigheten eller andra ansvariga inom regeringen inom ramen för en brottsundersökning eller förmodad kriminell handling.

 10. Kontakta oss

  Om du önskar få ytterligare förklaringar eller ett förtydligande av de gällande användarvillkoren, så ber vi dig att kontakta DNX Network SARL på något av följande sätt:
  E-post : support@dnxnetwork.lu
  tel: +352 2786 20 29
  fax: +352 2700 2801

  DNX Network SARL vidtar alla medel för att lösa, inom rimlig tid, varje missförstånd, klagomål och alla tekniska eller driftsliga problem som du rapporterar till dem, med relation till denna Webbplats eller till kvaliteten på dess innehåll.

 11. Användarvillkorens juridiska giltighet

  Om ett av dessa användarvillkor visar sig vara helt ogiltig eller ej tillämpbar så påverkas inte giltigheten eller tillämpbarheten av de andra villkoren av detta. Varje villkor som är helt eller delvis ogiltigt och/eller inte tillämpbart kommer ersättas av ett lämpligt gällande villkor, som liknar det ogiltiga villkorets syfte så mycket som möjligt.

 12. Gällande rätt och jurisdiktion

  Luxemburgsk rätt styr detta användarkontrakt. Eventuell rättstvist orsakad eller relaterad till användningen av vår Webbplats, eller som är en följd av accepterandet av, tolkningen av eller respekten för dessa användarvillkor och/eller reglerna angående integritetsskydd kommer underkastas den exklusiva jurisdiktionen av domstolarna i Luxemburg som kommer att tillämpa den luxemburgska rätten, med undantag för regler angående internationell privaträtt.

 13. Återbetalningar och reklameringar

  DNX Network SARL förbehåller sig rätten att efter eget omdöme ersätta sina kunder och detta enbart under särskilda omständigheter (som tekniska fel). DNX Network SARL kommer att ersätta sin kund antingen genom att fylla på kredit direkt till dennes konto eller genom att återbetala kunden med det betalningssätt som användes under köpet (när detta är möjligt). När ett klagomål eller en önskan om återbetalning kommer in, så tar DNX Network SARL hänsyn till andra kunders klagomål liksom alla inställningar och data som registrerats av vårt system. För alla klagomål och förfrågningar om återbetalning, var god kontakta vår Kundtjänst: support@dnxnetwork.lu.

 14. 18 U.S.C 2257 Record-Keeping Requirements Compliance Statement

  In compliance with the Federal Labeling and Record-Keeping Law (also known as 18 U.S.C. 2257), all models located within our domain were 18 years of age or older during the time of photography. All models’ proof of age is held by the custodian of records, which is listed below, organized by producer. All content and images are in full compliance with the requirements of 18 U.S.C. 2257 and associated regulations.

  dAgency SA
  Rue des Alpes 21
  1201 Genève - Suisse

This site uses cookies to analyze the website, to make it more user-friendly and to offer you products tailored to your needs.
By using the site, you accept the terms of the Privacy Policy
Accept

Mina favoriter (0/0)

  Senast besökt (0/0)

   Ok